Nieuws

Nieuwsbericht Consorium PalZO 27 januari 2017

Consortium PalZO

Bericht                                                                                                                 27 januari 2017

Consortium PalZO gaat vanaf januari 2017 verder met enkele wijzigingen in bestuur en coördinatie. Om slagvaardiger te kunnen opereren en een toekomstbestendige samenwerking tot stand te brengen is een nieuw overlegorgaan ingesteld, de PalZO Coördinatiegroep (PalZOco).

De functie van kwartiermaker en de stuurgroep zijn vervallen en de rol van voorzitter is door Dick Herfst overgedragen aan Kris Vissers. Dick Herfst blijft het komende jaar nog wel als adviseur betrokken en zal in die hoedanigheid gespreksleider zijn van de vergaderingen.

Samenstelling:

PalZOco bestaat uit de coördinatoren van de netwerken palliatieve zorg van de PalZO-regio en vertegenwoordigers van de regionale Zorgbelangorganisaties, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Radboudumc en IKNL.

 • Anja Oostveen                         NWC regio Gelderse Vallei

 • Anna Kempe                           NWC regio Zutphen

 • Ans Blom                                 NWC regio Arnhem en de Liemers

 • Liesbeth van Hemert               NWC West-Achterhoek

 • Monique van den Broek           NWC ’s-Hertogenbosch / Bommelerwaard en

  NWC Oss-Uden-Veghel

 • René Nogarede                       NWC Zuid Gelderland

 • Sandra van den Hof                 NWC Noordelijke Maasvallei

 • Trudy Willems                         NWC Oost Achterhoek en Oost Veluwe en Berdine Koekoek*                   NWC Oost Veluwe

 • Jeroen Hasselaar                   Expertisecentrum Palliatieve Zorg Radboudumc

 • Kris Vissers                             Expertisecentrum Palliatieve Zorg Radboudumc

 • Marion Reinartz                       Zorgbelang Gelderland (en Zorgbelang Brabant)

 • Rob Krol                                   IKNL

  *NPZ Oost Veluwe heeft 2 NWC; bij afwezigheid van Trudy Willems, vervangt Berdine Koekoek.

  Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor agenda, werkgroepen en voortgang. Eventuele formeel te nemen besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, waarbij een quorum van minimaal 7 personen aanwezig moet zijn: 4 NWC, 1 IKNL, 1 EPZ, 1 Zorgbelang. Besluiten die ter stemming worden gebracht, worden ruim vooraf geagendeerd, zodat de PalZOco leden voldoende tijd hebben voor overleg met de eigen achterban en/of bestuurder. Vertegenwoordiging in landelijke overleggen:

 • LOCo; Kris Vissers

 • ConCo; Monique van den Broek en Trudy Willems

  Het extern aanspreekpunt voor PalZOco is Rob Krol. Hij verzorgt tevens de dagelijkse coördinatie.

  Er zijn drie werkgroepen ingesteld, met ieder een eigen aanspreekpunt:

 • Kennisdeling               Anja Oostveen

 • Onderzoek                   Anna Kempe

 • Samen sterker             René Nogarede

Herziening tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017

Op 16 augustus 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een herziende tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017 vastgesteld (TB/REG-17621-02). Deze tariefbeschikking vervangt de reeds eerder door de NZa vastgestelde maar nog niet in werking getreden tariefbeschikking met nummer TB/REG-17621-01. De wijziging heeft betrekking op de nieuwe prestaties rondom eerstelijnsverblijf (elv).

In paragraaf 1.6  (pagina 10 van het document) staat welke prestaties geddeclareerd mogen worden. De voorwaarden hiervoor staan op pagina 13.

Document: Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidsciplinaire zorg 2017

Nieuwsbrief palliatieve zorg juni 2016

 
 
 
Bekijk online logo
 

 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
Juni 2016
 

 
Kwaliteitskader palliatieve zorg: werken aan randvoorwaarden en financiering
Stichting PAL en IKNL intensiveren samenwerking kinderpalliatieve zorg
Inzicht in haalbaarheid en kosten Minimale Dataset Palliatieve Zorg
Aantal gebruikers van app PalliArts groeit explosief
Consultatie palliatieve zorg levert vaker én intensievere ondersteuning
Eerste richtlijn ‘Palliatieve zorg bij nierfalen’ in commentaarfase
Revisie richtlijn Spirituele zorg van start met inventarisatie knelpunten
Casus: meneer Bastiaans (43) heeft gemetastaseerd bronchuscarcinoom
Relatie tussen volume en overleving bij uitgezaaide alvleesklierkanker
Ruim vier ton subsidie Roparun voor IKNL-onderzoek palliatieve zorg
TvZ Publicatieprijs 2016 voor Hetty Kazimier (IKNL) voor zorgpaden ouderen

 

 
 
 

Kwaliteitskader palliatieve zorg: werken aan randvoorwaarden en financiering
Een door zorgprofessionals gedragen kwaliteitskader en passende financiering voor de ontwikkeling en uitvoering van de palliatieve zorg. Dat is het doel van het project Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland dat IKNL en Palliactief eind 2015 samen zijn gestart. Tijdens de invitational conference op 24 februari 2016 gaven de deelnemers aan dat er behoefte is aan een handzaam en overzichtelijk kwaliteitskader. Maar ook dat ‘verbindend meedenken’ van patiënten, naasten, hulpverleners en zorgverzekeraars heel belangrijk is. Het streven is het nieuwe kwaliteitskader te laten voldoen aan de criteria van het Toetsingskader van het Zorginstituut.   Lees verder
 
 
Stichting PAL en IKNL intensiveren samenwerking kinderpalliatieve zorg
 
 
Stichting PAL en IKNL hebben woensdag 1 juni in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend om de palliatieve zorg voor kinderen verder te verbeteren. IKNL richt zich op de palliatieve zorg in het algemeen, terwijl de werkzaamheden van stichting PAL specifiek gericht zijn op palliatieve zorg voor kinderen. Door de overeenkomst verwachten IKNL en stichting PAL een impuls te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg door kennisuitwisseling en meer gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en infrastructuur.   Lees verder
 
 
Inzicht in haalbaarheid en kosten Minimale Dataset Palliatieve Zorg
IKNL, NIVEL en de Expertisecentra Palliatieve zorg (EPZ-en) hebben bij de Universitair Medische Centra (UMC’s) een pilotonderzoek gedaan naar de haalbaarheid en kosten van een Minimale Dataset Palliatieve zorg (MDS PZ). De verzameling van items voor de MDS PZ is zeer tijdsintensief en dus kostbaar. Ook stellen de onderzoekers vast dat voor een MDS PZ een gedragen definitie van kwaliteit van palliatieve zorg essentieel is. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland kan hiervoor de basis gaan vormen. Daarnaast is het inkorten van de lijst registratie-items van belang.   Lees verder
 
 
Aantal gebruikers van app PalliArts groeit explosief
 
 
Het aantal gebruikers van PalliArts, de app met landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg, groeit explosief. Sinds de lancering begin maart 2016 hebben meer dan 12.000 zorgprofessionals de software gedownload en geïnstalleerd op hun smart phone of tablet. Ook het aantal netwerken dat actief regionale informatie over de palliatieve zorg toevoegt aan de app neemt nog steeds toe.   Lees verder
 
 
Consultatie palliatieve zorg levert vaker én intensievere ondersteuning
Allerlei ontwikkelingen en veranderingen in de palliatieve zorg maken het noodzakelijk dat de consultatiefunctie van IKNL blijft meeveranderen. Mede daardoor is een centraal aangestuurde, telefonische consultatie niet langer toereikend en ontstaat daarnaast steeds vaker intensievere ondersteuning via lokale, transmurale teams en samenwerkingsverbanden. Het gevolg is dat de consulenten meer en meer onderdeel worden van én partner zijn bij het organiseren en verlenen van palliatieve zorg, zo blijkt uit het jaarverslag 2015 van de consultatievoorziening palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
Eerste richtlijn ‘Palliatieve zorg bij nierfalen’ in commentaarfase
 
 
Het concept van de evidence based richtlijn ‘Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen’ is recent voor commentaar naar de relevante landelijke verenigingen en regionale professionals en werkgroepen gestuurd. De richtlijn is geïnitieerd door het platform PAZORI (PAlliatieve Zorg Richtlijnen) en is in ontwikkeling onder begeleiding van IKNL. In de richtlijnwerkgroep zijn gemandateerde leden van de wetenschappelijke verenigingen en beroeps- en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd van NVN, NHG, NIV/NfN, VMWN, NVZA, Palliactief, Verenso en V&VN.   Lees verder
 
 
Revisie richtlijn Spirituele zorg van start met inventarisatie knelpunten
Het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) heeft prioriteit gegeven aan de revisie van de richtlijn Spirituele zorg. Het is de bedoeling dat de herziene richtlijn voorjaar 2017 voor commentaar wordt aangeboden aan alle betrokken wetenschappelijke verenigingen en beroeps- en patiëntenorganisaties. Vorige week heeft IKNL een uitnodiging voor deelname aan een enquête verzonden om eventuele knelpunten te inventariseren. Naar verwachting vindt publicatie van de definitieve richtlijn PAZORI juli 2017 plaats.    Lees verder
 
 
Casus: meneer Bastiaans (43) heeft gemetastaseerd bronchuscarcinoom
 
Meneer Bastiaans (43) is thuis en krijgt al geruime tijd geen anti-tumorbehandeling meer voor zijn gemetastaseerd bronchuscarcinoom. Gisteravond beleefde meneer een dieptepunt. De verpleegkundige belt met de huisarts. Vanwege aanhoudende pijnklachten is de fentanylpleister de afgelopen twee dagen met 50% verhoogd naar 200 microgram/uur. Meneer heeft toenemende pijnklachten op een aanwijsbare plek in de rug met uitstraling over de thoraxwand. De echtgenote vertelt dat meneer sinds een dag in toenemende mate angstig en onrustig is. Vooral ‘s nachts. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van dit klachtenpatroon?   Start de casus
 
 
Relatie tussen volume en overleving bij uitgezaaide alvleesklierkanker
Patiënten met gemetastaseerde alvleesklierkanker die palliatieve systeemtherapie krijgen in een medisch centrum met een hoog behandelvolume hebben een betere overleving. Dat blijkt uit een studie van Nadia Haj Mohammad (AMC) en collega’s. De bevindingen liggen in lijn met publicaties over pancreaschirurgie, waarin een relatie tussen volume en uitkomst wordt beschreven. In de discussie gaan de onderzoekers in op een aantal beperkingen van deze population-based studie, waardoor er nog geen aanbevelingen voor de klinische praktijk gedaan kunnen worden.   Lees verder
 
 
Ruim vier ton subsidie Roparun voor IKNL-onderzoek palliatieve zorg
 
 
Stichting Roparun heeft een subsidie toegekend aan IKNL voor wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven zoals patiënten die ervaren. Het gaat hierbij om ervaringen van patiënten in de palliatieve fase met een oncologische ziekte. Roparun heeft hiervoor een bedrag van maximaal 412.000 euro beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar. Doel is tot heldere aanbevelingen te komen ter verbetering van de palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
TvZ Publicatieprijs 2016 voor Hetty Kazimier (IKNL) voor zorgpaden ouderen
Verpleegkundige Hetty Kazimier heeft de TvZ Publicatieprijs 2016 gewonnen voor haar artikel over digitale zorgpaden in de ouderenzorg. De prijs bedraagt 1.000 euro en is 10 mei uitgereikt. Kazimier schreef een belangwekkend artikel in het Tijdschrift voor verpleegkundig experts (TvZ) over de ervaring met digitale zorgpaden bij de Friese ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte. Deze organisatie werkt met zorgpaden voor valpreventie, ondervoeding en decubitus. Hetty is docent aan de NHL Hogeschool en sinds 1 juli adviseur palliatieve zorg bij IKNL voor Friesland, Groningen en Drenthe.   Lees verder
 
 

Agenda
 
Donderdag 23 juni 2016
Training consulenten palliatieve zorg, regio Oost
ZiekenhuisGroep Twente, locatie Hengelo
 
 
Donderdag 23 juni 2016
Werkconferentie consortium propallia
De Haagse hogeschool te Den Haag
 
 
Dinsdag 6 september 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (najaar 2016)
IKNL Utrecht
 
 
Vrijdag 9 september 2016
Oncologisch spectrum 2016
Planetarium Gaasperplas
 
 
Dinsdag 13 september 2016
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Amarant Academie, Tilburg
 
 
Woensdag 21 september 2016
4-daagse Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg
Zwanenhof, Zenderen
 
 

 
 

 

Uw gegevens
 
Naam: K.C.P. Vissers
Functie: Hoogleraar Pall. zorg en Pijnbestrijding
E-mailadres: kris.vissers@radboudumc.nl

Uw gegevens bijwerken
Aan- en afmelden
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook
 

 

Enquete informatiebehoefte in de palliatieve zorg

Bent u een zorgprofessional? Help ons dan meer te weten te komen over de informatiebehoefte op het gebied van palliatieve zorg en vul de enquête in!


Wilt u meewerken aan het verbeteren van informatie over palliatieve zorg?

Agora, Fibula en IKNL doen gezamenlijk onderzoek onder zorgprofessionals naar hun behoefte aan informatie over palliatieve zorg. Dit is één van de activiteiten die de partijen gezamenlijk ondernemen in het kader van de intensivering van de samenwerking.


De drie partijen willen zicht krijgen op welke online informatie zorgprofessionals zoeken over palliatieve zorg en welke eisen zij eraan stellen. Hiermee hopen de partijen in de toekomst zorgprofessionals beter te kunnen ondersteunen in het geven van zorg aan patiënten in de palliatieve fase. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder alle zorgprofessionals die te maken kunnen krijgen met patiënten of cliënten in de palliatieve fase.


Doe mee en vul de enquête in!
Met het invullen van de enquête draagt u bij aan het verbeteren van de toekomstige informatievoorziening over palliatieve zorg. Het neemt ongeveer 10 minuten in beslag.