In het waardendocument van PalZO wordt gesproken over “een continuüm van vertrouwen”, waarbij de patiënt het uitgangspunt vormt. Iedere partner binnen het consortium wil deze ambitie mede realiseren. Een mooie uitdaging om in 2020 aantoonbaar te kunnen laten zien dat de patiënt ook daadwerkelijk centraal staat. 

De stuurgroep heeft aangegeven dat als we de patiënt centraal stellen, we dat ook echt proactief moeten doen en uitvoeren. Zo is al sinds begin 2015, vanaf de start van het consortium steeds Zorgbelang Gelderland en Brabant als adviseur betrokken bij de ondersteuning van patiëntparticipatie.

Door een vaste klankbordgroep en een aantal focusgroepen is een agenda vanuit patiëntperspectief opgesteld. Dit document is een toetssteen voor elke activiteit die binnen het consortium wordt uitgevoerd.

PalZO wil, in samenwerking met partners, best practices verzamelen over patiëntparticipatie, maar ook in de verbetering van de palliatieve zorg. Niet alleen de patiënt en het eigen zorgproces, maar ook ervaringsdeskundigheid inzetten om professionals te laten leren en innoveren en zo het adagium van “een continuüm van vertrouwen” ook in de praktijk handen en voeten te geven.