Essentie

Met een open benadering realiseerde het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost (PalZO) bottom-up draagvlak en wederzijds vertrouwen in de Netwerken Palliatieve Zorg, het Expertisecentrum Radboud en het Integraal Kankercentrum Nederland.
Binnen de consortium regio is met elkaar een onderliggend waardensysteem besproken en hiermee de erkenning gegeven dat onderlinge interactie en samenwerking tussen mensen van groot belang is voor het verbeteren of organiseren van palliatieve zorg. Het is een én-én-én vraagstuk; én beheersen, én presteren, én betrokken zijn bij en met de patiënt.

Het waardendocument is opvraagbaar via consortiumzuidoost@radboudumc.nl of via uw netwerkcoördinator. 

Van visie naar praktijk

Zowel patiënten als hulpverleners geven aan hiaten te ervaren in de samenwerking, met daarbij een verschil in deskundigheid. Zo ervaren patiënten onder meer dat de continuïteit van zorg niet geborgd is en dat er een gebrek aan informatie is. Zorgaanbieders signaleren bijvoorbeeld dat het aanbod van zorg onoverzichtelijk is en dat de overdracht beter kan worden geregeld.

Het belangrijkste resultaat dat met en voor de patiënt wordt gerealiseerd, is het optimaliseren van samenwerkingsafspraken, het gebruiken van goede instrumenten en het scholen van zorgprofessionals in de kennis over en van palliatieve zorg .
Hiermee ontstaat een grotere samenhang in palliatieve zorg, meer deskundigheid, ervaart de patiënt betere continuïteit en afstemming van zorg en krijgt de patiënt de ruimte om zijn of haar leven op zijn of haar eigen manier af te sluiten.

PalZO heeft in deze activiteiten een faciliterende en activerende rol, waarbij uw kennis en deskundigheid via de palliatieve zorgnetwerken de sturende kracht vormen.

Van programma naar uitvoering

PalZO werkt de ambities uit in een programmatische aanpak, waarbij afstemming van activiteiten plaats vindt op consortiumniveau. Per activiteit wordt bepaald op welk niveau deze het best kan plaatsvinden; bij één of enkele deelnemers van het Consortium, op breed consortiumniveau, of juist landelijk in samenwerking met andere consortia.

Voorstel werkwijze van het consortium

  • Het consortium beoordeelt of knelpunten/vraagstukken passen binnen de programmatische aanpak van het consortium
  • Het consortium bewerkstelligt evenwichtige participatie van zorg, onderwijs en onderzoek
  • Het consortium vertaalt projectplannen naar thema's van ZonMw/fondsen
  • Het consortium ziet toe op evenwichtige opbouw en uitvoering van projecten gelet op regio,organisaties, en financiën
  • Consortiumleden ondersteunen de missie, visie en activiteiten van het Consortium, dragen uit dat inhoud prevaleert, scheppen de benodigde voorwaarden en borgen resultaten in de eigen organisatie.
  • Deelnemende organisaties leveren een actieve bijdrage aan het consortium, dragen verantwoordelijkheid voor en investeren in uitvoering, implementatie en borging van consortium activiteiten in de eigen organisatie.

De opbouwfase van het consortium, zowel procesmatig als organisatietechnisch wordt in de zomer van 2016 afgerond, daarmee staat er een organisatiestructuur, een programmalijn voor de periode 2016-2020 en een jaarplanning voor 2017.